ابطحی:اژه ای یک مشاور استخدام کند، دستمزدش از شیر مادر حلالتر

ابطحی نوشت: آقای اژه‌ای، رییس دستگاه قضا، بخشنامه مهمی در مورد حقوق زندانیان صادر کرده است. 

جماران نوشت: ابطحی نوشت: آقای اژه‌ای، رییس دستگاه قضا، بخشنامه مهمی در مورد حقوق زندانیان صادر کرده است.

سید محمدعلی ابطحی نوشت: توصیه می‌کنم در قوه قضاییه، کنار دست خود رییس، یک نفر مشاور استخدام شود که به آنچه در بخشنامه‌ها می‌نویسد باور داشته باشد و هیچ اما و اگری در کار اجرای آنها نیاورد. وظیفه این مشاور باید نظارت دقیق بر اجرای مفاد بخشنامه باشد. نظارتی که فقط به گرماگرم زمان صدور پیام محدود نشود و بعد از فروکش کردن هیجانات اولیه نیز تداوم یابد.

سید محمدعلی ابطحی نوشت: آقای اژه‌ای، رییس دستگاه قضا، بخشنامه مهمی در مورد حقوق زندانیان صادر کرده است.

توجه به این موضوعات که نشان از به رسمیت شناختن کرامت انسان دارد، قابل تقدیر است.

اما ایشان می‌توانند کاری کنند که این بخشنامه به سرنوشت دستورات قبلی دچار نشود. از فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی تا امروز. در این بخشنامه‌ها کرامت انسان بدیهی فرض شده اما در عمل وضعیت آن بوده که تاکنون دیده‌ایم.

توصیه می‌کنم در قوه قضاییه، کنار دست خود رییس، یک نفر مشاور استخدام شود که به آنچه در بخشنامه‌ها می‌نویسد باور داشته باشد و هیچ اما و اگری در کار اجرای آنها نیاورد. وظیفه این مشاور باید نظارت دقیق بر اجرای مفاد بخشنامه باشد. نظارتی که فقط به گرماگرم زمان صدور پیام محدود نشود و بعد از فروکش کردن هیجانات اولیه نیز تداوم یابد.

دستمزد چنین مشاوری از شیر مادر حلالتر است. او می‌تواند کاری کند که تاریخ، این بخشنامه را در ردیف سایر بخشنامه‌های ۴۰ ساله نبیند.