از دست رفتن سهمیه تاریخی با فرصت سوزی فدراسیون

پریسا جهانفکریان در دسته فوق سنگین، سهمیه المپیک توکیو را گرفت تا نخستین بانوی المپیکی تاریخ وزنه‌برداری ایران لقب بگیرد.

یک سهمیه تاریخی با فرصت سوزی فدراسیون از دست رفت. جهانفکریان که اتفاقا در شرایط بدنی خوبی قرار داشت می‌توانست دست خود را بعد از المپیک عمل کند اما پس از حضور در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون و اینکه گفتند او را محروم می‌کنند، دستش را جراحی کرد. خبر تاسف بار این است که در فدراسیون حتی حاضر نشده هزینه درمان این ملی پوش را بپردازد و او بعد از سالها حضور در اردوی تیم ملی با هزینه شخصی دستش را عمل کرد.