اظهارات جدید درباره کاندیداتوری سردار سعید محمد قابل استناد است؟

سعید محمد با رد اظهارات سردار جوانی گفت اخبار مربوط به سپاه را باید روابط عمومی و سخنگو اعلام کند و ادعاهای دیگران بی اعتبار است. سردار شریف نیز در اظهاراتی، مطالب سردار جوانی را رد کرد و آن را دیدگاه شخصی و نه نظر فرماندهی دانست.

۲۴آنلاین نوشت: سعید محمد با رد اظهارات سردار جوانی گفت اخبار مربوط به سپاه را باید روابط عمومی و سخنگو اعلام کند و ادعاهای دیگران بی اعتبار است. سردار شریف نیز در اظهاراتی، مطالب سردار جوانی را رد کرد و آن را دیدگاه شخصی و نه نظر فرماندهی دانست.

بعد از اظهارات سردار جوانی معاونت سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه در مورد آنچه که وی آن را تخلفات اداری سعید محمد خوانده بود یک جو خبری به وجود آمد.

سعید محمد با رد اظهارات سردار جوانی گفت اخبار مربوط به سپاه را باید روابط عمومی و سخنگو اعلام کند و ادعاهای دیگران بی اعتبار است. سردار شریف نیز در اظهاراتی، مطالب سردار جوانی را رد کرد و آن را دیدگاه شخصی و نه نظر فرماندهی دانست.

با این حال حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی مجددا با دفاع از سخنان سردارجوانی ، سعیدمحمد را مورد انتقاد قرار داد و گفت سردار جوانی ، دیدگاه فرماندهی کل سپاه را مطرح کرده است.

با توجه به اینکه سردارجوانی معاون سیاسی سپاه نیست و معاونت سیاسی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه را بر عهده دارد ،ظاهرا باید به استناد سخنان سردار شریف، سخنان سردارجوانی را دیدگاه شخصی یا حداکثر دردگاه حوزه نمایندگی ولی فقیه دانست.

در این حال برخی خبرها حکایت از آن دارد که بدنبال اظهارات سردارجوانی، بخشی از فرماندهان سپاه از او انتقاد کرده و متقابلا به دلجویی از سعید محمد پرداخته اند.این فرماندهان ، رخدادهای اخیر را خوراک تبلیغاتی برای ضدانقلاب و به زیان کلیت سپاه می دانند.