انتصابات فامیلی همچنان می تازند/ فرزند نماینده مجلس پست دولتی گرفت

فرزند علی اصغر خانی نماینده شاهرود در مجلس سرپرست حقوقی وزارت بهداشت شد.

فرزند علی اصغر خانی نماینده شاهرود در مجلس سرپرست حقوقی وزارت بهداشت شد.

ادامه دار بودن انتصابات فامیلی!