بانویی شجاع و مقاوم که ۴۳ سال چشم انتظار همسرش ماند

خانم پروین خلیلی، همسر شجاع و مقاوم امام موسی صدر درگذشت.
سیدمحمدعلی ابطحی

خانم پروین خلیلی، همسر شجاع و مقاوم امام موسی صدر درگذشت.

دوست خانوادگی بودیم. بارها در بیروت که بودم خدمتشان می رسیدیم. روزهای قبل کرونا آخرین بار بود که در منزل حورا خانم صدر و اقای فیروزان به دیدنش رفتیم. سالهای مریضی اش بود. پا به پای امام موسی فعالیت می کرد.

۴۳ سال چشم انتظار همسرش بود و او را ندیده از این دنیا رفت.

امام موسی صدر نمونه انسانی بود که دینداران همه ادیان به منش او نیازمندند و حتما در این موفقیت بزرگ همسرش هم خیلی نقش داشت.

به رباب خانم صدر و به حورا خانم و به صدری و حمید آقای صدر، فرزندانش و به مهدی فیروزان، دوست قدیمی ام، داماد امام موسی تسلیت عمیق میگویم. از طرف خودم و همسر و دخترانم. رحمت خدا بر او.