بنیاد نخبگان و ناکارآمدی مهندسان مکانیک

بنیاد نخبگان با هدف سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت پشتیبانی و حمایت نخبگان کشور در ابعاد مادی و معنوی در سال 1383 تاسیس شد.
محمود اسعدی

بنیاد نخبگان با هدف سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت پشتیبانی و حمایت نخبگان کشور در ابعاد مادی و معنوی در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد.

با این حال تا کنون ارزیابی جامع، کامل و همه جانبه ای درباره تاثیرات آن در جامعه علمی – فرهنگی و هنری کشور ارائه نشده است. اینجانب با شناخت نسبی از نخبگان مروری کوتاه بر چند و چون فعالیتهای این نهاد داشته ام که در این مختصر تنها به یک نکته اساسی اشاره می کنم.

سیاست گذاری و خط مشی گذاری و ارتباطات موثر با بزرگان و عالمان و اهالی اندیشه و فرهنگ از جمله اهداف اصلی این بنیاد است که تمامی آن در حوزه تخصصی دانشمندان علوم انسانی است که کار بغایت پیچیده و حساسی است. با تمام احترامی که به متخصصان مهندسی و علوم پایه قائلم باید حوزه کاری این عزیزان را با تخصص ویژه آنها بررسی کرد.  همچنانکه پژوهشگران علوم انسانی در جایگاه خویش باید مورد ارزیابی قرار گیرند، با نگاهی به روسا و معاونین بنیاد نخبگان در خلال ۱۷ سال گذشته مشاهده می شود بجز دوره اول در تمامی ادوار رئیس  و اغلب معاونین دانش آموخته مهندسی برق و مکانیک بوده و هستند.

اکنون نیز رئیس بنیاد، قائم مقام و دو معاون ایشان فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک و استاد دانشگاه صنعتی شریف و یک معاون در رشته شیمی تحصیل داشته است، روشن است با روش های کمی و جزیی نمی توان با خیل عظیم انسانهایی که سلایق و علایق متفاوت و خواستها و خاستگاههای گوناگون دارند برخورد کرد. استادان مدیریت علوم رفتاری، روانشناسی، حقوق، اقتصاد، ارتباطات و دیگر علوم شناختی که اساس کارشان بر روابط انسانی و شیوه های جذب و جلب انسانهاست در راًس بنیاد نخبگان جایی ندارند و این معضل اصلی عدم اقبال و برخی نارساییهای اصلی این نهاد است.