ترور سیاسی ظریف در یک برنامه تلویزیونی

علیرضا معزی به مطرح شدن سوالاتی درباره ظریف در یک برنامه تلویزیونی واکنش نشان داد.

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، در توئیتی در واکنش به یک مسابقه تلویزیونی با مطرح شدن سوالاتی درباره ظریف نوشت: برای این جماعت، مداحی بر منبر شب قدر تا اجرای مسابقات تلویزیونی، صرفا ابزاری است برای ارضای کینه جویی و انتقام. این همه سال تقلا برای نفرت پراکنی و هجوگویی علیه صلح و دیپلماسی، آتش کینه را سرد نکرده بود تا این روزها که شاهد ترور سیاسی ظریف، همان که مباحی که مستحب شده، آرمشان کند.

ترور سیاسی ظریف در یک برنامه تلویزیونی از نگاه علیرضا معزی