جریان صدر پیشتاز انتخابات پارلمانی عراق

حزب روحانی شیعه، مقتدی صدر، روز دوشنبه در انتخابات عراق پیروز شد و بر اساس نتایج اولیه، مقامات و سخنگوی این جنبش تعداد کرسی هایش در پارلمان افزایش یافت.

به گزارش رویترز، شمارش بر اساس نتایج اولیه چندین استان عراق به علاوه پایتخت بغداد ، که توسط مقامات دولتی محلی تأیید شده است ، نشان می دهد که صدر بیش از ۷۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورده است.

سخنگوی دفتر صدر گفت که این تعداد ۷۳ صندلی است. خبرگزاری های محلی نیز همین آمار را منتشر کردند.