جزییات واردات ۱۵۰ میلیون دز واکسن

بر اساس آمارهای گمرک ایران تا کنون حدود ۱۵۰میلیون دوز واکسن ترخیص شده است.

بر اساس آمارهای گمرک ایران تا کنون حدود ۱۵۰میلیون دوز واکسن ترخیص شده است.

بررسی آمارهای جدید گمرک نشان میدهد تا کنون حدود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن  از کشورهای مختلف به گمرک فرودگاه امام خمینی وارد شده و در کمترین زمان ممکن ترخیص شده است.

جزییات واردات ۱۵۰ میلیون دز واکسن