حرکات عجیب و غریب نیما عالمیان در المپیک

قهرمان تنیس روی میز ایران مقابل حریف انگلیسی رفتار عجیبی کرد.

نیما عالیمان در اولین بازی خود در المپیک تا توانست رفتار غیرمعقول نشان داد. او که از همان ابتدای بازی عصبی بود، در یک صحنه در اعتراض به تصمیم داور راکت خود را به سمت میز و تور پرتاب کرد و این حرکتش باعث شد تا اخطار دریافت کند. در اواخر ست دوم هم او دوباره در اعتراض به تصمیمات داور این بار به شکل تمسخر آمیزی سرویس های خود را روی هوا و به تور زد.