درباره سرعت واکسیناسیون کرونا در این روزها

از سرعت واکسیناسیون در این روزها خیلی باید تشکر کرد.
سید محمدعلی ابطحی

هرکس تقاضا داده. هرکس آورده. هرکس در واکسن زدن اقدام کرده است. اما واقعا نمیدانم چه کسی مقصر  بوده که این ۶، ۷ ماه گذشته این مشکلات و توقف در واکسینه کردن مردم پییش آمد.
این کار فقط  یک قصور و تقصیر اداری و حتی مالی نبود که قابل جبران باشد. در اثر آن هزاران نفرازهموطنان قربانی شدند و ده ها هزار نفر عزادار.
این یک کار جناحی نیست. وزیر  بهداشت سابق مقصر بوده؟ رییس جمهور سابق مقصر بوده؟ کسانی در این میان کار شکنی کرده اند؟عده ای می خواسته اند این اتفاق در زماان رئیس  جمهور بعدی بیفتد؟ یا  اصلا خارجی ها مقصر بوده اند. من هیچ قضاوتی ندارم. اما این یک پرونده ملی  است و با این همه قربانی.

در دنیا دادگاه های بزرگ تاریخی برای کشتار کمتر از این تشکیل داده اند. به مردم در این مورد پاسخ بگویید تا اعتماد به جامعه بر گردد. شفاف. غیر سیاسی . بدون بهره برداری های گروهی  عاملانش را محاکمه کنید. به خاطر ده‌ها  هزار قربانیِ واکسن نزدن. باز هم از  شرایط فعلی و سرعت واکسیناسیون باید تشکر کرد.