دقیق ترین پیش بینی از نتایج انتخابات را کدام موسسه نظرسنجی انجام داد؟

نرخ رسمی مشارکت مردم در انتخابات ۴۸.۸ درصد اعلام شد.

در حوزه مشارکت، مرکز افکارسنجی کیو ۴۹ درصد پیش بینی کرده بود، دانشگاه تهران ۵۳،  ایسپا ۴۴ و صداو سیما ۴۳.۷ درصد که نرخ مشارکت رسمی اعلام شده توسط وزارت کشور: ۴۸.۸ بود.

در حوزه میزان رای ابراهیم رئیسی ایسپا پیش بینی کرده بود که او ۶۳.۷ رای خواهد آورد. مرکز افکارسنجی کیو ۶۸، صدا وسیما ۶۸.۹ و دانشگاه تهران ۷۵ که میزان رای اعلام شده ابراهیم رئیسی، توسط وزارت کشور ۶۱.۹ بود.

دقیق ترین پیش بینی از نتایج انتخابات را کدام موسسه نظرسنجی انجام داد؟