عکس یادگاری احمدی نژاد با تیم حفاظت ترکیه ای خود/ عکس

احمدی نژاد با تیم حفاظت ترکیه عکس یادگاری گرفت.

دولت بهار نوشت: احمدی نژاد با تیم حفاظت ترکیه عکس یادگاری گرفت.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم و دهم که برای دریافت یک دکترای افتخاری از دانشگاه دانشگاه بیکنت استانبول به استانبول سفر کرده بود، با تیم حافظت خود در این کشور عکس یادگاری گرفت.

 

2

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم و دهم که به ترکیه سفر کرده است، از دانشگاه بیکنت استانبول به پاس همکاری در زمینه عمران دکترای افتخاری گرفت.