مخالفت کیهان با افزایش حقوق کارمندان/ این افزایش به ضرر کارمندان است

در منطق اقتصادی بدیهی، مهار تورم بر افزایش حقوق‌ها اولویت دارد

کیهان در باره حقوق کارمندان نوشت: در منطق اقتصادی بدیهی، مهار تورم بر افزایش حقوق‌ها اولویت دارد و در غیر این صورت، افزایش حقوق‌ها صرفا موجب افزایش نقدینگی می‌شود که هم تامین آن در شرایط کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، برای دولت دشوار است و هم خود این افزایش نقدینگی، به افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم می‌انجامد

در واقع، چنان افزایش ناچیزی- به قیمت رهاشدگی تورم – جفا در حق مردم است و نه خدمت به آنها.