معاون حقوقی باشگاه استقلال:ما مشکلی نداریم!

معاون حقوقی باشگاه استقلال می‌گوید که فقط سه روز برای بارگذاری 1000 صفحه فرصت داشته‌اند!

معاون حقوقی باشگاه استقلال می‌گوید که فقط سه روز برای بارگذاری ۱۰۰۰ صفحه فرصت داشته‌اند!

معاون حقوقی باشگاه استقلال درمورد آخرین وضعیت اخد مجوز حرفه‌ای گفت:«در حال حاضر مشکلی نداریم.تنها ۳ روز برای بارگذاری ۱۰۰۰ صفحه مستندات مهلت داشتیم.»

او این را گفت و ادامه داد:«عمده ایرادات AFC مربوط به مالیات، مالکیت مشترک و قرادادها بود.تمامی اسناد و مدارک استقلال درست و در نهایت صداقت بود.کمیته استیناف مسئول صدور مجوز حرفه‌ای بود که به آجرلو اعلام کرد مجوز حرفه‌ای اخذ خواهد شد.»