نارضایتی شهروندان از مجلس یازدهم؛ گاهی تا ۸۰درصد

60 درصد مردم از عملکرد نمایندگان مجلس ناراضی هستند.

جمهوری اسلامی نوشت:۶۰ درصد مردم از عملکرد نمایندگان مجلس ناراضی هستند.

کانال «عصر مجلس»‌ در نظرسنجی‌هایی از مردم ۲۲ استان درخصوص عملکرد نمایندگان مجلس پرسید. نزدیک‌ به ۶۰ درصد مردم از عملکرد نمایندگان استان خود ناراضی بودند و عملکردشان را قابل قبول نمی‌دانستند. در برخی استان‌ها نارضایتی به ۸۰ درصد می‌رسد.