واکنش همتی به ۵ دقیقه فرصت اضافه رئیسی در مناظره دوم/۲۹ بار به من تهمت زده شد

با توجه به اینکه به رقیب اصلی بنده ۵ دقیقه فرصت اضافی داده شد باید ۲۰ دقیقه فرصت اضافی به بنده هم اختصاص یابد.

همتی در توییتی نوشت: با توجه به اینکه به رقیب اصلی بنده ۵ دقیقه فرصت اضافی داده شد باید ۲۰ دقیقه فرصت اضافی به بنده هم اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری همتی در توییتی  با هشتگ آزمون عدالت و پنج در برابر یک نوشت:

در جریان مناظره، نامزدهای پوششی به همراه نامزد اصلی، ۲۹ بار با بردن اسم بنده به من تهمت زدند. با توجه به اینکه به رقیب اصلی بنده ۵ دقیقه فرصت اضافی داده شد بنابر محاسبات انجام شده باید ۲۰ دقیقه فرصت اضافی برای پاسخگویی به بنده هم اختصاص یابد.

 

واکنش همتی به ۵ دقیقه فرصت اضافه رئیسی در مناظره دوم/۲۹ بار به من تهمت زده شد