پاسخ مسیرحسین موسوی به پیشنهاد تزریق واکسن کرونا از زبان سعید حجاریان

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با سعید حجاریان به طور تلفنی گفتگو کردند.

سعید حجاریان در توئیتی نوشت: بعد از سال ها صدای مهندس موسوی و دکتر رهنورد را شنیدم. خوش روحیه بودند. از سلامتی شان پرسیدم و گفتند: پیشنهاد واکسن را نپذیرفتیم و گفتیم بعد از واکسیناسیون سایر زندانیان ما هم واکسن می زنیم.

پاسخ مسیرحسین موسوی و همسرش به پیشنهاد تزریق واکسن کرونا از زبان سعید حجاریان