پرونده فساد در شهرداری تهران با ۶ متهم در دست بررسی است

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فساد در شهرداری تهران در نشست خبری خود که در حال بررسی است، توضیح داد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ای در این باره برای دو نفر از شهرداران مناطق تشکیل شد و بازداشت شدند. علاوه بر آن، یکی از معاونان شهرداران مناطق و سه نفر از پیمانکاران تحت تعقیب قرار گرفت. تمام متهمان با قرار تامین آزاد شدند و پرونده در مرحله دادسرا در حال بررسی است.

اسماعیلی گفت: درباره واکسن خارج از اولویت تعیین شده هم هنوز گزارشی در اختیار من قرار نگرفته است.