کنایه سنگین به «تاریخ سازی دولت رئیسی» در انتصابات فامیلی

ادامه انتصابات فامیلی با واکنش انتقادی کاربران مجازی مواجه شده است

ادامه انتصابات فامیلی با واکنش انتقادی کاربران مجازی مواجه شده است

کنایه سنگین به تاریخ سازی دولت رئیسی در انتصابات فامیلی