از مددکاری چه می‌دانید؟

شما از مددکاری و کارهایی که یک مددکاراجتماعی انجام می‌دهد چه می‌دانید؟ در میان مردم رفتیم و از آنها این پرسش را مطرح کردیم که از مددکاری چه می‌دانند. پاسخ‌های مردم را ببینید.

<

>