اصرار بر استفاده از نام رهبری در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیسی

اصرار بر استفاده از نام رهبری و برجسته سازی رأی مجلس در تقابل یا موافقت با نظر ایشان کار درستی نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس در توییتی نوشت: اصرار بر استفاده از نام رهبری و برجسته سازی رأی مجلس در تقابل یا موافقت با نظر ایشان کار درستی نیست.

 هادی بیگی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس در توییتی نوشت:  فارغ از صلاحیت یا عدم صلاحیت وزرای پیشنهادی، اصرار بر استفاده از نام رهبری و برجسته سازی رأی مجلس در تقابل یا موافقت با نظر ایشان کار درستی نیست.

اصرار بر استفاده از نام رهبری در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیسی