انتقال کرونا از راه سطوح ممکن است؟

استاد بیماری‌های عفونی گفت: ویروس کرونا ممکن است در هر جایی بنشیند اما نقش انتقال ویروس از سطوح نسبت به 17 ماه پیش یعنی زمانی که ویروس کرونا ظهور پیدا کرد، خیلی کم رنگ‌تر شده است.

فارس نوشت: استاد بیماری‌های عفونی گفت: ویروس کرونا ممکن است در هر جایی بنشیند اما نقش انتقال ویروس از سطوح نسبت به ۱۷ ماه پیش یعنی زمانی که ویروس کرونا ظهور پیدا کرد، خیلی کم رنگ‌تر شده است.

مسعود مردانی، استاد بیماری‌های عفونی در پاسخ به این پرسش که «آیا ویروس کرونا از سطوح مختلف انتقال پیدا می‌کند؟»، متذکر شد:ویروس کرونا ممکن است در هر جایی بنشیند اما دیده شده نقش انتقال ویروس کرونا و بیماری از سطوح نسبت به ۱۷ ماه پیش یعنی زمانی که ویروس کرونا ظهور پیدا کرد خیلی کم رنگ‌تر شده است.

وی تصریح کرد: ویروس کرونا بیشتر از راه عطسه و سرفه انتقال پیدا می‌کند.