ایده سعید جلیلی برای استفاده از بادهای سیستان

کاندیدای انصرافی انتخابات 1400 برای بهره برداری از بادهای سیستان و بلوچستان طرحی را ارائه کرد.

سعید جلیلی در توئیتی نوشت:

طبق تحقیقات اروپایی ها بادهای سیستان، بهترین بادهای دنیا برای تولید انرژی است. و می تواند مهمترین منبع تولید برق و صادرات به افغانستان و پاکستان باشد.

گنجی که بر باد می رود و مهمترین ناشکری این است که از نعمات خدادادی سیستان بلوچستان برای اشتغال و آسایش مردم استفاده نشود.