ایران و آژانس پس از دو ساعت مذاکره به توافق رسیدند

ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات فنی توافق کردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو ساعت مذاکره از ادامه مذاکرات فنی در چارچوب پروتکل الحاقی در وین و سپس تهران خبر دادند.