جای جای فایل صوتی «ظریف»، سخن از رفاقت با سردار سلیمانی است، چرا اینها را نمی‌گوییم؟

ربیعی می گوید: سارقین فایل صوتی ظریف می کوشند آن را تبدیل به یک چماق علیه برجام، انسجام ملی و سربازان نبردگاهها کنند و دوگانه سازی کاذب «دفاعی‌ها»-«سیاسی‌ها» را مطرح نمایند.

علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی به ماجرای فایل صوتی ظریف واکنش نشان داده و توصیه هایی به منتقدان این فایل کرده است.

در بخشی از این یادداشت او تاکید می کند: در تله ای که رسانه‌های بدخواه وطن برای تخریب فداکاریهای سربازان ما در میان افکار عمومی طراحی کرده‌اند نیفتیم، دوگانه “مذاکره-میدان” را که ابداع شوم همان رسانه هاست بازتولید نکنیم، ایران امروز به توازنی ظریف میان امر “مقاومت میدانی “و”امر دیپلماسی” بیش از هرزمانی دیگر احتیاج دارد،فکر نکنیم اگر میان “مذاکره-میدان” دوگانه سازی کنیم به سیاست یا به سربازان نبردگاههای خونین، خدمت کرده‌ایم.

وی نوشته است: نباید اجازه دهیم دستی کثیف که فایل را سرقت کرده در مضمون ومحتوای سخن هم دستبرد و تحریف ایجاد کند.جای جای سخن «ظریف»، حمایت از رهبری است،سخن از رفاقت با سردار است،چرا اینها را نمی‌گوییم؟سارقین فایل می کوشند آن را تبدیل به یک چماق علیه برجام، انسجام ملی و سربازان نبردگاهها کنند و دوگانه سازی کاذب «دفاعی‌ها»-«سیاسی‌ها» را مطرح نمایند،  سعی در تفرقه افکنی در صفوف ملی دارند، باید فکر خودمان را به کار بیندازیم و  سخن دلسوزانه خودمان را بگوییم و نگذاریم سخن ما سایه صوتیِ سارقین صوت باشد.»