رنگ‌بندی کرونایی کشور در پایان تیرماه ۱۴۰۰

رنگ بندی کرونایی کشور در روز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ نشان می دهد بیشتر شهرستانها به رنگ قرمز درآمده است.

رنگ بندی کرونایی کشور در روز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ نشان می دهد بیشتر شهرستانها به رنگ قرمز درآمده است.

رنگ‌بندی کرونایی کشور در پایان تیرماه ۱۴۰۰