مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم ثبت‌نام کرد

مسعود پزشکیان برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد.

مسعود پزشکیان نماینده مجلس، با حضور در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد.

مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم ثبت‌نام کرد