میزان خودکشی و اقدام به آن در ایران چقدر است؟

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی‌ می‌گوید میزان مرگ‌ومیر ناشی از خودکشی ۴۱ هزار نفر در سال است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی‌ می‌گوید میزان مرگ‌ومیر ناشی از خودکشی ۴۱ هزار نفر در سال است.

حبیب‌الله مسعودی فرید،‌ معاون سازمان بهزیستی‌، با اشاره به افزایش هشت برابری تماس با اورژانس اجتماعی، به خبرآنلاین گفت: «فکر کنم میزان مرگ‌ومیر ناشی از خودکشی ۴۱ هزار نفر در سال باشد، معمولا اگر تعداد خودکشی‌های منجر به مرگ را ضرب در ۳۰ بکنید آمار اقدام به خودکشی به دست می‌آید.»