وضعیت مبهم سیدجلال حسینی

مدافع با تجربه قرمزها در 40 سالگی هنوز خوب است.

خیلی ها موافق هستند که سیدجلال حسینی همچنان می تواند فوتبال بازی کند. منتهی به نظر نمی رسد در فصل جدید چندان به او فرصت برسد. با حضور فرشاد فرجی جذب ابراهیمی و حضور احتمالی نعمتی، سیدجلال گزینه اصلی خط دفاع نخواهد بود. به همین خاطر شاید این مسئله باعث تصمیم تازه ای برای سیدجلال شود. حسینی در اواخر فصل گذشته هم زیاد فرصت بازی نیافت و بیشتر روی نیمکت بود تا زوج فرجی-کنعانی زادگان فیکس باشد.