کدام معاملات ارزی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟

براساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه، عایدی ناشی از خرید و فروش ارز برای هر فرد به اندازه معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (۴۸ میلیون تومان عایدی در سال ۱۴۰۰)، از پرداخت این پایه مالیاتی معاف هستند.

براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خرید و فروش ارز کمتر از یک سال، مشمول ۳۰ درصد و بیشتر از ۳ سال مشمول ۱۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. براساس طرح مذکور،  ارزهای خریداری شده قبل از اجرای قانون به میزان معادل دو هزار یورو تا ۶ ماه پس از اجرای قانون برای هر فرد از این مالیات معاف هستند.

همچنین عایدی برای هر فرد به اندازه معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (۴۸ میلیون تومان عایدی در سال ۱۴۰۰) و عایدی صرافی های مجاز و ارز ارائه شده به بازار که ناشی از صادرات باشد نیز معاف از این مالیات خواهند بود .