کیمیا علیزاده سهمیه المپیک گرفت

کیمیا علیزاده در المپیک توکیو شرکت خواهد کرد.

کیمیا علیزاده زنوزی (وزن ۵۷ کیلوگرم) ، دینا پوریونس لنگرودی (وزن ۴۹ کیلوگرم) و عبدالله صدیقی (وزن ۶۸ کیلوگرم) بر اساس عملکرد ورزشی ، وضعیت پناهنده تأیید شده و نمایندگی متعادل در مناطق ورزشی و جنسیت برای تیم المپیک پناهندگان انتخاب شده اند. ترکیب کامل تیم المپیک پناهندگان در جلسه روز سه شنبه خود توسط هیئت اجرایی IOC تصویب شد.